10/12/2552

English Camp At Lake Point

ครูอาฤนาฎ รัตนรัตน์และตัวแทนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในสังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี นำนักเรียนเข้าค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ที่ Lake Point Water Ski and Resort เมื่อวันที่ 10-11 ตุลาคม 2552


10/03/2552

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

นางสาวพรวรรณ ศรีณรงค์
นางณัฐวดี จันทกลิ่น ครู คศ.2 นางจรัสแสง เกษสุวรรณ์ ครู คศ.2นางสงกรานต์ ผมหอม ครู คศ.2 นางสาวอาฤนาฎ รัตนรัตน์ ครู คศ.1

Visitors

Hits Since October 3, 2009!

Free Hit Counter by Pliner.Net